Umów się na wizytęMając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

z siedzibą w Łodzi (90 - 552), ul. Mikołaja Kopernika 38

REGON: 367153794

Dane kontaktowe:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

ul. Mikołaja Kopernika 38

90 – 552 Łódź,

tel.: + 48 510 060 918

e-mail: biuro@velvetclinic.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@velvetclinic.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego;

c) podstawą Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO. Przywołane przepisy pozwalają administratorowi danych na:

 przetwarzanie danych na podstawie uzyskanej zgody;

 przetwarzanie danych w celu wypełienia obowiąku prawnego ciążąego na administratorze danych;

 przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora,

d) Pańtwa dane osobowe bęąprzekazywane innym odbiorcom zgodnie z wymaganiami prawa oraz zaufanym partnerom administratora danych, a to: hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadząym archiwizacjęi profesjonalne niszczenie dokumentó,

e) okres przechowywania danych to okres do

 zakońzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko,

 upłnięia czasu niezbęnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeńprzysłgująych osobie, któej dane dotyczą

 w wypadku wyrażnia przez Pańtwa zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesó rekrutacyjnych, do momentu cofnięia zgody lub upłwu 5 lat od udzielenia przedmiotowej zgody;

f) na podstawie RODO przysłguje Pańtwu prawo do:

 żąania od administratora dostęu do danych osobowych Pańtwa dotycząych oraz ich kopii;

 sprostowania danych jeśi niepoprawne lub nieprawdziwe;

 przenoszalnośi danych;

 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 usunięia danych, gdy przetwarzanie danych nie nastęuje w celu wywiąania sięz obowiąku wynikająego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania włdzy publicznej,

g) przysłguje Pańtwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

h) podanie przez Pańtwa danych osobowych nie jest obowiąkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęia działńzwiąanych z procesem rekrutacyjnym w podmiotach, któych włśicielem jest administrator danych; w przypadku niepodania danych prowadzenie procesu rekrutacyjnego bęzie niemożiwe;

i) Pańtwa dane osobowe nie bęąprofilowane.