Umów się na wizytęMając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

z siedzibą w Łodzi (90 - 552), ul. Mikołaja Kopernika 38

REGON: 367153794

Dane kontaktowe:

Velvet Gold Sp. z o. o., Sp. k.

ul. Mikołaja Kopernika 38

90 – 552 Łódź,

tel.: + 48 510 060 918

e-mail: biuro@velvetclinic.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@velvetclinic.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 wykonania umowy wykonania umowy, której stronąjest osoba, której dane dotyczą

 podjęia działńna żąanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

 wypełienia obowiąku prawnego ciążąego na administratorze danych (np. wynikająego z przepisów prawa, ustaw podatkowych i ustaw o rachunkowośi);

c) podstawąprzetwarzania Pańtwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) i f) RODO. Przywołne przepisy pozwalająadministratorowi danych na:

 przetwarzanie danych na podstawie uzyskanej zgody;

 podjęie działńprzed zawarciem umowy z osoba, której dane dotyczą;

 wykonanie umowy, której stronąjest osoba, której dane dotyczą;

 wypełienie obowiąku prawnego ciążąego na administratorze danych osobowych (np. wynikająego z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych i ustaw o rachunkowośi),

d) Pańtwa dane osobowe bęąprzekazywane innym odbiorcom zgodnie z wymaganiami prawa oraz zaufanym partnerom administratora danych, a to: kancelariom prawnym, podmiotom śiadcząym dla administratora danych usłgi księowe i kadrowe, partnerom handlowym, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadząym archiwizacjęi profesjonalne niszczenie dokumentów,

e) okres przechowywania danych to okres trwania umowy, a w przypadku umów o pracęto kolejne 50 lat od roku zakońzenia umowy,

f) na podstawie RODO przysłguje Pańtwu prawo do:

 żąania od administratora dostęu do danych osobowych Pańtwa dotycząych oraz ich kopii

 sprostowania danych jeśi niepoprawne lub nieprawdziwe;

 przenoszalnośi danych;

 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 usunięia danych, gdy przetwarzanie danych nie nastęuje w celu wywiąania sięz obowiąku wynikająego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania włdzy publicznej;

 usunięia danych, gdy przetwarzanie danych nie nastęuje w celu wywiąania sięz obowiąku wynikająego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania włdzy publicznej,

g) przysłguje Pańtwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

h) podanie przez Pańtwa danych osobowych nie jest obowiąkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęia działńprzed zawarciem umowy z osobą której dane dotycząlub realizacji umowy, której stronąjest osoba, której dane dotycząlub wypełienia obowiąku prawnego ciążąego na administratorze danych osobowych (np. wynikająego z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych i ustaw o rachunkowośi); w przypadku niepodania danych umowa nie bęzie mogł byćzawarta,

i) Pańtwa dane osobowe nie będą profilowane.